top of page

Kwaliteit, klachtenregeling & Privacy

Praktijk `De Reiziger’ staat voor het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg, transparantie en zorgvuldige omgang met u en uw gegevens. Dit zijn immers absolute voorwaarden om tot een geslaagde behandeling te kunnen komen.

Registraties:

GZ-psycholoog (BIG-registratie: 99065344025)

Cognitief Gedragstherapeut (Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën: VGCt)

Supervisor en Opleider (VGCt)

EMDR-Practitioner Europe (Vereniging EMDR Nederland :VEN)

EMDR-Supervisor (VEN).

De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, en voldoet daarmee aan de verplichting die conform de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2017 bestaat. U kunt het kwaliteitsstatuut hier inzien.

Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over de behandeling en/of bejegening bespreekt u dit in eerste instantie met mij als uw behandelaar. Indien we op grond van dit gesprek niet tot overeenstemming hebben kunnen komen en u overweegt alsnog een officiële klacht in te dienen, kunt u zich tot de Klachten- en Geschillencommissie van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) wenden. 

Privacy en het aanleveren van uw gegevens aan het NZa en aan uw zorgverzekeraar

De praktijk handelt conform de algemene verordening persoonsgegevens (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. De privacyregeling van Praktijk `De Reiziger’ vindt u hier.

Zorgverleners zijn wettelijk verplicht de gegevens van uw behandeltraject (diagnose, soort behandeltraject, duur van de behandeling) aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te verstrekken. Deze gegevens worden volledig geanonimiseerd en versleuteld aangeleverd aan de NZa. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor beleidsdoeleinden (o.a. bepalen hoeveel mensen met welke diagnose behandeld worden ten behoeve van verbeteringen in beleid met betrekking tot  de financiering van GGZ-zorg).

NB: Indien u expliciet niet wenst dat deze gegevens worden aangeleverd aan NZa kunt u dit aangeven door een toestemmingsverklaring in te vullen en te ondertekenen. U dient deze verklaring samen met de declaratie voor de geleverde zorg in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

Praktijk `De Reiziger’ werd tot 2019 op grond van het kwaliteitsstatuut geacht uw scores op Routine Outcome Monitoring (ROM) vragenlijsten aan te leveren aan Stichting Benchmarking GGZ (SBG). Routine Outcome Monitoring is de methodiek waarbij regelmatig metingen gedaan worden van de toestand van de patiënten met het oog op evaluatie en eventueel bijsturing van de behandeling. Omdat het aanleveren van deze gegevens in strijd bleek met de algemene verordening persoonsgegevens (AVG) is na een uitspraak van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) in 2019 besloten de reeds verzamelde gegevens te vernietigen en SBG op te heffen. In 2019 richtten Beroepsverenigingen en patiëntenfederaties gezamenlijk een nieuw kwaliteitsinstituut op onder de naam Akwa GGZ (Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg). In Akwa hebben de zorgverzekeraars geen rol. ROM Gegevens worden slechts verwerkt door Akwa GGZ nadat u als patiënt expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven voor de aanlevering. De zorgaanbieder levert de data dus uitsluitend vrijwillig en met uw toestemming aan Akwa GGZ. Hierna wordt de data onomkeerbaar geanonimiseerd en alleen voor de behandeling en leren en verbeteren gebruikt.

bottom of page